Stikstofwet

Stikstof bevindt zich in verschillende vormen in onze grond en de atmosfeer. Voor de natuurgebieden, en dus voor de vergunningverlening van uw project, zijn de stikstofhoudende moleculen stikstofoxiden en ammoniak van belang. Stikstofoxiden komen vooral voort uit verbrandingsmotoren, waarbij dieselmotoren de meeste stikstofoxiden uitstoten. Ammoniak is met name afkomstig uit de veeteelt. Zowel ammoniak als bepaalde soorten stikstofoxiden zijn een bestanddeel van (kunst)mest en dus voedingsbronnen voor de natuur. En hier zit nu juist het probleem.

Natura2000 gebieden hebben het meest te leiden onder stikstofuitstoot
Kaart Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 in Nederland

Stikstof en Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden op het grondgebied van EU lidstaten. Dit netwerk is in het leven geroepen om de laatste delen van de flora en fauna van ons continent te beschermen. De bescherming van Natura 2000-gebieden en de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) in Nederland is geregeld in de Wet Natuurbescherming.

Te veel van de stikstofhoudende moleculen in natuurgebieden leiden tot een voedingsrijke bodem, terwijl veel Nederlandse Natura 2000-gebieden juist gekenmerkt worden door een voedselarme bodems. Deze ophoping van voedingsstoffen in de bodem leidt tot het verdringen van de inheemse planten en dieren. Planten die het juist goed doen op deze voedselrijke bodem nemen over, echter dit zijn met name soorten ‘onkruid’. Hierdoor verdwijnen kenmerkende natuurgebieden zoals veen en heide en de daarvan afhankelijke diersoorten.

Stikstofdepositie door verschillende bronnen

PAS - Programma Aanpak Stikstof

Het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) zat zo in elkaar dat op een ingenieuze wijze de uitstoot van stikstof kon worden weggestreept tegen potentiële toekomstige maatregelen. Hierdoor hebben Nederlandse natuurgebieden flink te leiden gehad in de afgelopen jaren. Het Europees Hof waarschuwde Nederland al in 2018 dat de PAS in strijd was met Europese regels. Vervolgens heeft het geduurd tot 29 mei 2019, met de uitspraak van de Raad van State, dat het PAS niet meer als basis voor toestemming mag gelden voor nieuwe activiteiten.

PAS Programma Aanpak Stikstof is door de Raad van State bestempelt als onvoldoende

Wat betekent dit nu allemaal?

Het effect van een toekomstig project op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur dient bepaald te worden. Uit de brief van minister Carola Schouten (13 september 2019) blijkt dat de berekening van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied nog steeds moet worden verricht met behulp van de nieuwe versie van de Aerius Calculator. Het projecteffect maken wij voor u inzichtelijk op twee decimalen nauwkeurig met deze rekentool. Bij een projectbijdrage van 0,00 mol/ha/jaar zullen de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Met het rapport wat we voor u opstellen kunt u dan toestemming vragen voor uw bouw bij de vergunningverlener. Bij een depositie bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/jaar kunnen we samen met u gaan kijken naar de mogelijkheden om de depositie van stikstof intern of extern te salderen.

Philip Kuipers
Philip Kuipers
CEO

Kennisbank

Gerelateerde artikelen