AERIUS berekening zelf maken

Voor de berekeningen die wij bij onze stikstofdepositie onderzoeken uitvoeren, maken wij gebruik van de AERIUS Calculator. Dit is een rekentool beschikbaar gesteld door het RIVM om de stikstofcrisis aan te pakken. In deze blogpost leggen we uit hoe de AERIUS Calculator nou precies in elkaar zit, en waar we de Calculator voor gebruiken.

AERIUS Calculator algemeen

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. Wie iets wil ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), heeft hiervoor een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Denk daarbij aan de nieuwbouw van woningen of bedrijfspanden, het wijzigen en uitvoeren van een bestemmingsplan van een perceel of de aanbouw van een zonnepark. AERIUS berekent de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Op basis van de uitkomst van de berekening die met AERIUS is gedaan, kan een initiatiefnemer aantonen dat het project wel of niet vergunningplichtig is. Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr heeft een project geen vergunningsplicht.

AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. Enkele voorbeelden zijn AERIUS Register, AERIUS Scenario, AERIUS Monitor en dus de AERIUS Calculator.

De werking van AERIUS Calculator

Wat de Calculator doet is de depositiebijdrage van emissiebronnen berekenen die een gebruiker handmatig invoert of als bestand importeert. Het is voor te stellen als een kaart van Nederland waar alle Natura 2000-gebieden in zijn gemodelleerd, met de verschillende habitattypes en grondkarakteristieken. Sommige Natura 2000-gebieden zijn dus ook veel gevoeliger voor stikstofdepositie dan andere, omdat deze van origine erg stikstofarm zijn.

De methodiek en data factsheets geven een technisch inhoudelijke onderbouwing van de wijze waarop de AERIUS Calculator de depositiebijdrage berekent. De methodiek factsheets bevatten een beschrijving van de berekeningen en bewerkingen die AERIUS uitvoert op basis van de ingevoerde bronkenmerken. De data factsheets beschrijven de oorsprong en de karakteristieken van de gegevens in de AERIUS database die bij de berekeningen worden gebruikt.

De toepassing van AERIUS Calculator

In deze kaart tekent een gebruiker op de juiste locatie het project in (bijvoorbeeld de nieuwbouw van een appartementencomplex) als een vlakbron. Daarin worden de gebruikte mobiele werktuigen ingevoerd (graafmachine, betonpomp, telescoopkraan, verreiker etc) met de desbetreffende STAGE klasse, dieselverbruik, stationaire uren en cilinderinhoud. Deze factoren hebben namelijk allemaal invloed op de hoeveelheid stikstof die het bouwproject zal uitstoten. Dit is echter niet de enige bron van stikstofemissie.

Andere bronnen van stikstofemissie zijn bijvoorbeeld verkeersbewegingen die van en naar het project bewegen, deze worden op de kaart ingetekend als lijnbron. Of gasuitstoot van een gebouw, dit wordt dan als puntbron gemodelleerd.

De Calculator kan verschillende berekeningen maken. De meest voorkomende berekening is die van de Aanlegfase en de Gebruiksfase van een project. Bij de aanlegfase wordt de periode waarin het project wordt gerealiseerd onder de loep genomen. Bij de gebruiksfase wordt berekend of tijdens het gebruik van het pand de stikstofemissie een significant effect heeft op omliggende Natura 2000-gebieden.

Voorbeeld van het gebruik van de AERIUS Calculator. Een locatie is geselecteerd, bronnen zijn aangegeven en de optie voor ‘verschilberekeningen’ zijn mogelijk via de invoer van Situatie 1 en Situatie 2.

Ook kunnen er verschilberekeningen gecreëerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt worden tussen een oude en nieuwe situatie van eenzelfde inrichting. Zo kan aangetoond worden dat de stikstofemissie significant wordt verminderd. Men spreekt dan van intern salderen.

En hoe nu verder?

Met enkel een berekening ben je er nog niet. Daaromheen moet ook een rapport opgesteld worden met de gegevens van het project, zoals bouwtekeningen en uitleg hoe de gegevens gebruikt voor de berekening zijn opgesteld. Bij Hedgehog Company hebben we de expertise en kennis in huis om het geheel op te stellen. Daarbij begeleiden we ook projecten waarbij depositie optreedt. We onderzoeken dan waar we binnen het project kunnen verduurzamen om tot 0,00 mol/ha/jr te komen. Daar denken wij graag over mee! We vinden het daarbij erg belangrijk om een persoonlijke relatie op te bouwen met onze opdrachtgevers, zodat we ze snel en op maat van dienst kunnen zijn.

Philip Kuipers
Philip Kuipers
CEO

Kennisbank

Gerelateerde artikelen